ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ให้กับนักศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ให้กับนักศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ให้กับนักศึกษา

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English 4) ในภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 104 คนและบุคลากรจำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 10.00 – 13.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ ETS มาดำเนินการสอบให้โดยตรง ดังนั้นทุกกระบวนการตั้งแต่ก่อนเข้าสอบไปจนถึงสอบเสร็จจะมีความเหมือนกับเดินทางไปสอบจริงยังศูนย์สอบทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จึงมั่นใจได้ว่าผลคะแนนที่ได้จะมีความถูกต้องและแม่นยำ ผู้เข้าสอบสามารถนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการสมัครงานได้จริง