นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563

 

 

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาการบัญชี การจัดการโลจิติกส์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 คน และคณะอาจารย์จำนวน 4 คน ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 พื้นที่สำรวจชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโฮมเสตย์ให้กับกลุ่มชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว แพคเกตการท่องเที่ยว การให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งโฮมสเตย์ และการเตรียมตัวเพื่อจัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงินการบัญชีต่อไป

 

QR CODE

ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผู้เขียนข่าว