งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563

 

 

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 ถึง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ในวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 – 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในการสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา และยังเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 ที่มีเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ แม่สอดได้จัดให้นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาฯ ให้ไปสู่มาตรฐานสากลได้