โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย ผศ.วันชัย เพ็งวัน ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ และ อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ จำนวน 3 คน ได้ออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางสาวพรหมพร พัทยาวรรณ และ นายกรรชัย โดยนักศึกษาฝึกงานที่ศุลกากร แม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบงาน ได้ความรู้ ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

QR CODE

ผศ.วันชัย เพ็งวัน
ผู้เขียนข่าว