มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ร่วมกับ Thai Beverage จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการ Otop Junior contest ปี 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ร่วมกับ Thai Beverage จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการ Otop Junior contest ปี 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ร่วมกับ Thai Beverage จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ภายใต้โครงการ Otop Junior contest ปี 4

 

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้ร่วมกับทาง Thai Beverage ภายใต้โครงการ Otop Junior contest ปี 4 ได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยดำเนินการทำแบบทดสอบ Pretest เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน ในหัวข้อการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 82 คน ซึ่งเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือน และเสริมสร้างภูมิปัญญา ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ทราบถึงการรับจ่ายที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยทางโรงเรียนสันป่าไร่ได้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอนเสริมสร้างภูมิปัญญา ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ให้นักเรียนมีการทำสมุดทำมือ (ปากะญอ ไดอารี่ แฮนเมด) เครื่องจักรสาน ไม้กวาดดอกหญ้า มีการเลี้ยงไก่ เป็นต้น ในการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนในด้านของการคิดงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำสินค้าขึ้นมา ช่วยส่งเสริมในการทำบัญชีให้เป็นระบบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ อาจารย์วาสนา จรูญศรีโชติกำจร อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2