รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

 

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จะจัดกิจกรรม Smart Youth Camp ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นประชากรอาเซียนและเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกันต่อไป รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเองด้วยนั้น โดยนักศึกษาสามารถสมัครที่ อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
โทรศัพท์ 080-114-1043 อีเมลล์ wichanonmfu@gmail.com