งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 (Special English 1-4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15-16 และ 19-20 ตุลาคม เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างการดำเนินการสอบตลอดเวลา