โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาหลักสูตร เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาหลักสูตร เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาหลักสูตร เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ประกอบด้วย ผศ.วันชัย เพ็งวัน ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว ดร.ศุภมาส ผกากาศ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ และ อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ จำนวน 5 คน ได้จัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาหลักสูตร “เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล” ตามแนวทางประกอบอาชีพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ธุรกิจ และชุมชน ณ ห้อง KM ROOM คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

QR CODE

ผศ.วันชัย เพ็งวัน
ผู้เขียนข่าว