โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม โดยอบรมเกี่ยวกับมารยาทและการปฏิบัติตัวบนโต๊ะอาหาร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC นครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม โดยมี อาจารย์ธนัชพร หาได้ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และหน่วยงานภายนอก จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมมารยาทและการปฏิบัติตัวบนโต๊ะอาหาร อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกมารยาทและวิธีการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารในรูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์และสถานที่จริง

 

QR CODE

อาจารย์ ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว