ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่
สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ คุณฐานิต หลำคำ พัฒนาการอำเภอแม่สอด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกี่ยวกับการขับเคลื่อนผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวมทั้ง การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและยังได้รับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อที่จะได้ดำเนินการพัฒนา วิจัย และให้ความรู้แก่เกษตรผู้ที่สนใจต่อไป