โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้ดำเนินการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ณ ตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และอาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยสำรวจผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ผลการสำรวจพบว่า การค้าขายในตลาดริมเมยซบเซามาก นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาจับจ่ายซื้อสินค้าน้อยมาก ทำให้มีเงินไหลเวียนน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านค้ายังคงจำเป็นต้องเปิดเป็นปกติทุกวัน และพยายามปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังย้ำว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวและการค้ากลับมาคึกคักเช่นเดิมให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องการป้องกันการระบาดรอบสอง มีข้อเสนอว่าผู้ประกอบการยินดีปรับตัว และช่วยภาครัฐป้องกันการระบาดอย่างเต็มที่

 

QR CODE

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้เขียนข่าว