ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบปกติ ครั้งที่ 1 (Mock Test) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบปกติ ครั้งที่ 1 (Mock Test) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบปกติ ครั้งที่ 1 (Mock Test)
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบปกติ ครั้งที่ 1 (Mock Test) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 (Special English 1-4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 – 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างการดำเนินการสอบตลอดเวลา