ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 2)
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 (Special English 1-4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 และ 11 มีนาคม เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างการดำเนินการสอบตลอดเวลา