โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับรายวิชา(CWIE) กิจกรรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการภาคประชาสังคมร่วมกับชุมชนในเขต 5 อำเภอชายแดน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับรายวิชา(CWIE) กิจกรรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการภาคประชาสังคมร่วมกับชุมชนในเขต 5 อำเภอชายแดน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับรายวิชา(CWIE)
กิจกรรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการภาคประชาสังคมร่วมกับชุมชนในเขต 5 อำเภอชายแดน

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับรายวิชา(CWIE) กิจกรรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการภาคประชาสังคมร่วมกับชุมชนในเขต 5 อำเภอชายแดน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ให้กับนักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจากคุณเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ ภาคประชาสังคม อำเภอแม่สอด ผู้ที่นิยามคำว่า “วิศวกรสังคม” เชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ สู่สากลโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานกระบวนการภาคประชาสังคมภายหลังจากที่นักศึกษาได้มีการลงพื้นที่ในชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงานและมีประสบการณ์ในการทำงานและบริบทของพื้นที่ได้ดีมากขึ้น

 

QR CODE

ผศ.คมสันต์ นาควังไทร
ผู้เขียนข่าว