คณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ณ หมู่บ้านปอเคลอะเดและหมู่บ้านซอแคระกลา ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

คณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ณ หมู่บ้านปอเคลอะเดและหมู่บ้านซอแคระกลา ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

คณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ณ หมู่บ้านปอเคลอะเดและหมู่บ้านซอแคระกลา ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 คณะทีมวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ดร.ธีรศิลป์ กันธา พร้อมกับทีมงานได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ณ หมู่บ้านปอเคลอะเดและหมู่บ้านซอแคระกลา ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมีส่วนร่วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน ของบ้านซอแคระกลา บ้านปอเคลอะเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยที่ผ่านมาสู่การพัฒนาหมู่บ้านอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งทางทีมวิจัยยังได้สร้างความเข้าใจในการดำเนินการวิจัย เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานวิจัยต่อไป

 

QR CODE

ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ผู้เขียนข่าว