โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแนวทางในการประพฤติตนที่ดีให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ แก่นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 32 คน วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด