งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

 

 

งานศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง A432 อาคารสิรินธร วิทยากรโดยอาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน และอาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC