มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา “จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา “จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
“จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด”

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา “เปิดการเรียนการสอนที่ มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด” (ห้องเรียนแม่สอด ต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คน) รับสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2564 เปิดเรียน สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว โทรศัพท์ 0897555466 การรับสมัคร / ใบสมัคร / สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบออนไลน์ได้ที่ http://graduate.kpru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

QR CODE

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้เขียนข่าว

 สมัครเรียนออนไลน์ (ภาคปกติและกศ.บป.)
ประจำปีการศึกษา 2564