ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC-ETS ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English 4) ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 51 คน และอาจารย์-เจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ ETS กรุงเทพฯ มาดำเนินการสอบในครั้งนี้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ วัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการดำเนินการสอบตลอดเวลา