ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1)

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 (Special English 1-4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 – 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ศูนย์สอบได้ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยกำกับดูแลให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด