โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ”

โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ”

โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย
“รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ”

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษี/ส่วนบุคคล มาให้ความรู้ในเรื่อง “รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ” ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้มีการเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพทางภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำไปประยุกค์ใช้ได้ในอนาคต และเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ นำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป