โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม
เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทางโปรแกรมวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่ามืออาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 โดยมี ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีและบุคคล มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีใหม่ ภาษีในชีวิตประจำวัน ภาษีธุรกิจออนไลน์ อย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายภาษีใหม่ ภาษีออนไลน์ และนำไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต