ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Effective and Enjoy Facilitate Classroom)”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Effective and Enjoy Facilitate Classroom)”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Effective and Enjoy Facilitate Classroom)”

 

 

ด้วยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ Effective and Enjoy Facilitate Classroom โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านเกมส์ของอาจารย์ผู้สอน และเพื่อให้ผู้สอนสามารถออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผู้มากความสามารถ

โดยมีดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยปฏิบัติราชการประจำสำนักงาน พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท Game Lab Thailand ที่ปรึกษา ธุรกิจ-คิด-ฉลาด Intelligence Business Consultant เป็นวิทยากร

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่