โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line

โปรแกรมวิชาการบัญชี
จัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line

 

 

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม Marketing online : Get a business on line ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม และ ดร. ปิยภา แดงเดช จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เป็นวิทยากรการอบรม ในการอบรมนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการเริ่มต้นทำการตลาด และการตลาดผ่านแอฟลิเคชั่น shopee , Facebook, Tick Tock และอีกหลากหลายช่องทาง ซึ่งนักศึกษาจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการทำธุรกิจของตนเองให้เกิดรายได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ที่เข้าสู่โลกของธุรกิจดิจิทัลที่มากขึ้น