โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคของการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านกระบวนการ PLC อีกทั้งยังเป็นเวทีเสวนาแบบกลุ่มเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในด้านการเขียนโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนบันทึกประจำวัน งานวิจัยในชั้นเรียน และการศึกษารายกรณี รวมถึงแลกเปลี่ยน และให้คำแนะนำถึงปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย ซึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 60 (แม่สอด)เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 18 คน