โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา
ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาเป็นอย่างไร” โดยวิทยากร พระมหาสุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดโนนราศรี พร้อมคณะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านออนไลน์ (MS-Teams) จำนวน 15 คน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเพิ่มคุณค่าและคุณภาพให้กับนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงตลอดจนนำปรับใช้การเรียนการสอนและการดำรงชีวิต ผลปรากฎว่ามีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับศีล และผลการประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก (4.53)