โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้และความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา และอาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams