โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30น.-12.00น. ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 6153201 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ ประธานโปรแกรมวิชา และคณะอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีหัวข้อเรื่อง ดังนี้

    ทำไมต้องฝึกงาน

  1. การลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2. การเตรียมความพร้อมต้องทำอะไรบ้าง
  3. การปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน
  4. กำหนดระยะเวลาการฝึกงาน
  5. เอกสารประกอบการฝึกงาน
  6. ปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  7. การนิเทศและประเมินผล

หลังจากการปฐมนิเทศแล้วเสร็จ นักศึกษาจะได้รับหนังสือส่งตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสมุดบันทึกและคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนจะได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รวม 3 เดือนครึ่ง (ไม่น้อยกว่า450ชั่วโมง)