มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ และอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน U2T พื้นที่ตำบลพบพระ จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้านสตรี ของพื้นที่ตำบลพบพระ จำนวนทั้งหมด 20 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะช่องทางการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดและเพื่อให้สามารถพิจารณาวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดได้อย่างทันสมัย