ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “เขย่าทัศน์เกษตรอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองตาก”

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “เขย่าทัศน์เกษตรอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองตาก”

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “เขย่าทัศน์เกษตรอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองตาก”

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก วิทยาลัยชุมชนตาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “เขย่าทัศน์เกษตรอินทรีย์ตามวิถีคนเมืองตาก” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมทั้งแบบOnsite ซึ่งจัด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนซาวเก้า ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจัดในระบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย (TSATA – ทีซาต้า) และเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เขย่าทัศน์เกษตรอินทรีย์คนเมืองตาก เพื่อฐานรากการเกษตรที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมี นายภิรมย์ ทองคุ้ม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดตาก บรรยายเรื่อง“แนวทางการดำเนินงานของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดตากในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมประมาณ 150 คน

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว