มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำภายในบ้านเพื่อนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เรื่อง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลแม่กุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำภายในบ้านเพื่อนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เรื่อง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลแม่กุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำภายในบ้านเพื่อนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เรื่อง “ธนาคารน้ำใต้ดิน”
ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลแม่กุ)

 

 

กลุ่ม U2T ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 20 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอรรถพร ต่ำจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กุ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านและชุมชนของตนเองได้ต่อไป