โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ตำบลแม่ระมาด ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ระมาด จัดกิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพสมุนไพรแปรรูป

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ตำบลแม่ระมาด ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ระมาด จัดกิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพสมุนไพรแปรรูป

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ตำบลแม่ระมาด
ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ระมาด จัดกิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพสมุนไพรแปรรูป

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพสมุนไพรแปรรูป กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า และมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากได้กิจกรรมอบรมและส่งเสริมอาชีพสมุนไพรแปรรูป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่น่าสนใจ และมีสื่อที่สามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของสินค้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพและพัฒนาสินค้าให้มีความน่าสนใจ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วย

QR CODE

ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ผู้เขียนข่าว