มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลแม่กุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลแม่กุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร
ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลแม่กุ)

 

 

กลุ่ม U2T ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องการทำลูกประคบสมุนไพร เป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลูกประคบสมุนไพรให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนแม่กุหลวง จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแดนอาณาเขต บ้านแม่กุหลวง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการทำลูกประคบสมุนไพร และมีแนวทางในการสร้างอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบทอดต่อไป