งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องเรียนทางไกล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเป็นประชาชนอาเซียน และการใช้ภาษาอังกฤษในเวทีนานาชาติ และบทบาทการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในเวทีอาเซียน นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 5 คนเพื่อเดินทางไปเยี่ยมท่านทูต ประจำประเทศสิงคโปร์ ณ กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษในช่วงเดือนเมษายน 2564
สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ เบอร์โทร 080-1141043
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564