โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ในพื้นที่และชุมชน (เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก) เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของวิชาชีพนักบัญชีให้สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกับ ร้อยโทวรวุฒิ ตั้งประดิษฐ อุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการลงนาม และมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ไพรฑูรย์ ทิพย์พงศ์ อุปนายก สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม กรรมการ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธีลงนาม ทางโปรแกรมวิชาการบัญชีขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทีมงานสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยและ นักศึกษาที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยในครั้งนี้