วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 6254201 ได้เรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการกับการทำงานร่วมกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลแม่จะเรา ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์

QR CODE

ดร.ศุภมาส ผกากาศ
ผู้เขียนข่าว