ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในบริบทสังคมยุคโควิด-19

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในบริบทสังคมยุคโควิด-19

กลุ่มข่าว :ข่าวทั้งหมด

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในบริบทสังคมยุคโควิด-19 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและมารยาทของนักศึกษา ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) โดยมีกำหนดการสำคัญดังนี้

      เวลา 12.30 – 13.00 น.                 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนในระบบ Microsoft Teams

      เวลา 13.00– 13.15 น.                  พิธีเปิดอบรมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ในบริบทสังคมยุคโควิด -19

      เวลา 13.15 – 14.15 น.                – บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตนก่อนและหลังติดโควิด 19

                                                           ให้ความรู้โดยนายขจรศักดิ์  บุญนายืน

                                                            พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

     เวลา 14.15 – 16.15 น.               – บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ของมนุษย์ในบริบทสังคมยุคโควิด 19

                                                         ให้ความรู้โดยพระปลัดวรวัฒน์  วรวฑฺฒโน,ดร. 

                                                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด , ผู้อำนวยการหลักสูตรสามเณรสร้างชาติ NBI

     หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียนข่าว