มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

 

พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ประกอบกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้กำหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ที่เชื่อมโยงแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสังคม (University Engagement) และมาตรการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยอาศัยภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด ส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งต้นเองได้ โดยการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มีพื้นที่การในการบริการวิชาการทั้งในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ซึ่งงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านป่าคาเก่า ตำบลครีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการจัดทำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเลี้ยงไก่ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จัดกิจกรรมในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ หมู่บ้านป่าคาเก่า ตำบลครีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก