วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคม บ้านร่มเกล้าสหมิตร

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคม บ้านร่มเกล้าสหมิตร

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคม บ้านร่มเกล้าสหมิตร

 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคม กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม AR Card เพื่อส่งเสริมการขายอะโวคาโดของกลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ บ้านร่มเกล้าสหมิตร ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา 3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และรายวิชา 3603210 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับนักศึกษาหมู่เรียน 6254201 กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษานำองค์ความรู้ของการเรียนในห้องเรียน ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน (Augmented reality: AR) รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface: UI) และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) ไปเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยทำการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานนวัตกรรม AR Card เพื่อส่งเสริมการขายอะโวคาโดของกลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ บ้านร่มเกล้าสหมิตร โดยนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หมู่เรียน 6254201 และส่งมอบนวัตกรรม AR Card ให้กลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่บ้านร่มเกล้าสหมิตร จัดกิจกรรมในวันที่ 28 มีนาคม 2565