งานศูนย์ภาษา ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ

งานศูนย์ภาษา ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ

งานศูนย์ภาษา ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา
ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ด้วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English 4) ในภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 61 คน และบุคลากรจำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการสอบ TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ผู้ที่เข้าสอบ TOEIC สามารถนำผลการสอบไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ ทั้งนี้ทางงานศูนย์ภาษาฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่รับรองโดยสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่เกิน 3 วันก่อนวันสอบด้วย