ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์

 

 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้มีการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องของ Metaverse และการสร้างสื่อ AR คอนเทนต์สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนการสอน

QR CODE

ดร.ศุภมาส ผกากาศ
ผู้เขียนข่าว