โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้ประกอบการ วันที่​ 7 พฤษภาคม 2565​ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้ประกอบการ วันที่​ 7 พฤษภาคม 2565​ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
ในวันที่​ 7 พฤษภาคม 2565​ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง แนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ การนำแนวความคิดที่มีความเป็นไปได้มาสร้างเป็นธุรกิจ (Idea to Prototype to Product) และส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาเทคโลยีในด้านต่างๆ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไป