ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการวิชาการ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการวิชาการ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการวิชาการ
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดจัดกิจกรรมกิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยจากงานบริการวิชาการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนยาความวิจัยด้านการบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

QR CODE

ดร.ศุภมาส ผกากาศ
ผู้เขียนข่าว