ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์

 

 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีอาจารย์สารัลย์ กระจง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการกับการทำงาน รู้หลักการและขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ รูปแบบการเขียนแผนการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

QR CODE

ดร.ศุภมาส ผกากาศ
ผู้เขียนข่าว