โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และ โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลแม่ตาว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนดของหลักสูตร ได้แก่ เป็นนักบริหารจัดการที่มีความรู้ทันสมัย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีภาวะผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QR CODE

อาจารย์ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว