ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สมัครรับทุนการศึกษา “นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก” จำนวน 75 ทุน

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สมัครรับทุนการศึกษา “นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก” จำนวน 75 ทุน

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีเพื่อรับทุนการศึกษา “นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก” ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยแบ่งประเภททุนเป็น 8 ประเภท

ความข้างต้น งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะอำนวยความสะดวกในการส่งเอกสารประกอบการสมัครและการรับส่งนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครรับทุน ดังนี้

ประเภททุน

นักศึกษาสามารถเลือกสมัครรับทุนได้ 1 ประเภท จากประเภททุนดังต่อไปนี้

 1. ทุนจิตอาสาดี : นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือระดับประเทศ และมีผลงานที่เห็นชัดเจน
 2. ทุนกตัญญูรู้คุณดี : นักศึกษาเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ ปฏิบัติตนในฐานะบุตรที่ดีจนได้รับการยกย่องหรือเห็นได้เชิงประจักษ์
 3. ทุนหมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี : นักศึกษาเป็นผู้มีผลการเรียนดีมาก โดยมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และไม่มีผลการเรียนระดับ E
 4. ทุนรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยดี : นักศึกษาเป็นผู้สืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมและผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน
 5. ทุนเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดี
 6. ทุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดี : นักศึกษาเป็นผู้ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพอย่างสุจริตและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
 7. ทุนนักกีฬาทำประโยชน์ดี : นักศึกษาเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับภาค ระดับประเทศหรือนานาชาติ
 8. ทุนขาดแคลนเล่าเรียนดี : นักศึกษาเป็นผู้มีผลการเรียนระดับดี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.00 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจเรียนดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครทุนการศึกษา “นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก” ปีการศึกษา 2565 ที่กรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์และติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)
 2. เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับประเภททุนที่เลือก เช่น เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ฯลฯโดยเรียบเรียงอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้เอกสารหลักฐาน/ผลงานจากสถานศึกษาเดิมได้

กำหนดวันสิ้นสุดรับเอกสาร

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครตามรายการข้างต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยจัดส่งภายในเวลาทำการเท่านั้น (08.30 น. – 16.30 น.)

สถานที่ส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารได้ที่นายวีระ วนาเจริญเขต ห้อง B422 ชั้น 2 (โซน B) อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การสัมภาษณ์และการรับทุน

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการจัดรถรับส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (รวมทั้งกรณีที่ผ่านการพิจารณาให้รับทุนด้วยเช่นกัน)

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเอกสาร

 • นายวีระ วนาเจริญเขต โทร. 085-6067049
 • ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

อาจารย์ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้เขียนข่าว