โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาศัยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาศัยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาศัยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาศัยภาพนักศึกษาทุกชั้นปี ชั้นปีที่1 (รหัส65) ถึงชั้นปีที่4 (รหัส62) เพื่อเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 โดยมีอาจารย์ในสาขาทุกท่าน และรุ่นพี่มนสาขาเป็นผู้ควบคุมดูแลในกิจกรรมดังกล่าว