ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO ให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 3

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO ให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 3

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO
ให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 3

 

 

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO ให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมหอประชุมที ปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากงานี้ งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดให้นักศึกษาผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565 เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO ณ ห้องบริการอินเตอร์เนต อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้ให้บริการสื่อการเรียนรู้แอฟฟิเคชัน NEO ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และวิธีการใช้งานโปรแกรม รวมถึงขั้นตอนการสมัคร และการสอบวัดระดับทางภาษาตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (CEFR) ก่อนใช้งานโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยตนเองผ่านแอฟฟิเคชัน NEO ที่สามารถเทียบเคียงมาตรฐานภาษาอังกฤษตามสากลได้