งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาล ได้รับความอนุเคราะห์จากงานควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในมหาวิทยาลัยฯ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาล ได้รับความอนุเคราะห์จากงานควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในมหาวิทยาลัยฯ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาล
ได้รับความอนุเคราะห์จากงานควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในมหาวิทยาลัยฯ

 

 

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. – 16.40 น. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับความอนุเคราะห์จากงานควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งก่อให้เกิดมียุงเป็นจำนวนมากในพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยและส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก และไข้ชิกุนคุนยา เป็นต้น การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น หอประชุมศรีสักทอง อาคารอัญมณี อาคารสำนักงาน อาคารเรียน 2 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารกีฬาในร่ม อาคารสิรินธร โรงอาหาร หอพักนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักเรือนรับรองพฤกษชาด1-2 บ้านพักบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายยานพาหนะ และฝ่ายอาคาร