มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง สารเสพติด และตรวจคัดกรองหาสารเสพติด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง สารเสพติด และตรวจคัดกรองหาสารเสพติด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง สารเสพติด และตรวจคัดกรองหาสารเสพติด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

 

ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและตรวจคัดกรองหาสารเสพติด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 106 คน ประกอบไปด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 22 คน, โปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 9 คน, โปรแกรม การบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) จำนวน 7 คน, โปรแกรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 13 คน, โปรแกรมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอน) จำนวน 10 คน, โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ จำนวน 24 คน วิทยากรโดยนายขจรศักดิ์ บุญนายืน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สอด